Traditional

無題二首

來是空言去絕蹤,月斜樓上五更鐘。
夢為遠別啼難喚,書被催成墨未濃。
蠟照半籠金翡翠,麝薰微度繡芙蓉。
劉郎已恨蓬山遠,更隔蓬山一萬重。
颯颯東風細雨來,芙蓉塘外有輕雷。
金蟾嚙鎖燒香入,玉虎牽絲汲井回。
賈氏窺簾韓掾少,宓妃留枕魏王才。
春心莫共花爭發,一寸相思一寸灰。

Simplified

无题二首

来是空言去绝踪,月斜楼上五更钟。
梦为远别啼难唤,书被催成墨未浓。
蜡照半笼金翡翠,麝薰微度绣芙蓉。
刘郎已恨蓬山远,更隔蓬山一万重。
飒飒东风细雨来,芙蓉塘外有轻雷。
金蟾啮锁烧香入,玉虎牵丝汲井回。
贾氏窥帘韩掾少,宓妃留枕魏王才。
春心莫共花争发,一寸相思一寸灰。

Pronunciation

wú tí èr shǒu

lái shì kōng yán qù jué zōng , yuè xié lóu shàng wǔ gēng zhōng 。
mèng wéi yuǎn bié tí nán huàn , shū bèi cuī chéng mò wèi nóng 。
là zhào bàn lóng jīn fěi cuì , shè xūn wēi dù xiù fú róng 。
liú láng yǐ hèn péng shān yuǎn , gēng gé péng shān yī wàn zhòng 。
sà sà dōng fēng xì yǔ lái , fú róng táng wài yǒu qīng léi 。
jīn chán niè suǒ shāo xiāng rù , yù hǔ qiān sī jí jǐng huí 。
jiǎ shì kuī lián hán yuàn shǎo , mì fēi liú zhěn wèi wáng cái 。
chūn xīn mò gòng huā zhēng fā , yī cùn xiāng sī yī cùn huī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.