Traditional

無題

萬裏風波一葉舟,憶歸初罷更夷猶。
碧江地沒元相引,黃鶴沙邊亦少留。
益德冤魂終報主,阿童高義鎮橫秋。
人生豈得長無謂,懷古思鄉共白頭。

Simplified

无题

万里风波一叶舟,忆归初罢更夷犹。
碧江地没元相引,黄鹤沙边亦少留。
益德冤魂终报主,阿童高义镇横秋。
人生岂得长无谓,怀古思乡共白头。

Pronunciation

wú tí

wàn lǐ fēng bō yī yè zhōu , yì guī chū bà gēng yí yóu 。
bì jiāng dì méi yuán xiāng yǐn , huáng hè shā biān yì shǎo liú 。
yì dé yuān hún zhōng bào zhǔ , ā tóng gāo yì zhèn héng qiū 。
rén shēng qǐ dé cháng wú wèi , huái gǔ sī xiāng gòng bái tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.