Traditional

日暮自湖上歸

我生本亦與人同,緣薄才疏剩得窮。
細水自鳴沙渚外,亂山時出雪雲中。
僧歸獨趁殘鐘去,人散遙憐晚渡空。
造物陳詩信奇絕,匆匆摹寫不能工。

Simplified

日暮自湖上归

我生本亦与人同,缘薄才疏剩得穷。
细水自鸣沙渚外,乱山时出雪云中。
僧归独趁残钟去,人散遥怜晚渡空。
造物陈诗信奇绝,匆匆摹写不能工。

Pronunciation

rì mù zì hú shàng guī

wǒ shēng běn yì yǔ rén tóng , yuán báo cái shū shèng dé qióng 。
xì shuǐ zì míng shā zhǔ wài , luàn shān shí chū xuě yún zhōng 。
sēng guī dú chèn cán zhōng qù , rén sàn yáo lián wǎn dù kōng 。
zào wù chén shī xìn qí jué , cōng cōng mó xiě bù néng gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.