Traditional

日長

日長晝加餐,夜短朝余睡。
春來寢食間,雖老猶有味。
林塘得芳景,園曲生幽致。
愛水多棹舟,惜花不掃地。
幸無眼下病,且向樽前醉。
身外何足言,人間本無事。

Simplified

日长

日长昼加餐,夜短朝余睡。
春来寝食间,虽老犹有味。
林塘得芳景,园曲生幽致。
爱水多棹舟,惜花不扫地。
幸无眼下病,且向樽前醉。
身外何足言,人间本无事。

Pronunciation

rì cháng

rì cháng zhòu jiā cān , yè duǎn zhāo yú shuì 。
chūn lái qǐn shí jiān , suī lǎo yóu yǒu wèi 。
lín táng dé fāng jǐng , yuán qū shēng yōu zhì 。
ài shuǐ duō zhào zhōu , xī huā bù sǎo dì 。
xìng wú yǎn xià bìng , qiě xiàng zūn qián zuì 。
shēn wài hé zú yán , rén jiān běn wú shì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.