Traditional

舊房

遠壁秋聲蟲絡絲,入檐新影月低眉。
床帷半故簾旌斷,仍是初寒欲夜時。

Simplified

旧房

远壁秋声虫络丝,入檐新影月低眉。
床帷半故帘旌断,仍是初寒欲夜时。

Pronounciation

jiù fáng

yuǎn bì qiū shēng chóng luò sī , rù yán xīn yǐng yuè dī méi 。
chuáng wéi bàn gù lián jīng duàn , réng shì chū hán yù yè shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.