Traditional

舊識姜邦傑於亡友韓無咎許近屢寄詩來且以無

故人玉骨已生苔,邂逅逢君亦樂哉。
湖寺系舟無夢去,京塵馳騎有詩來。
醉中不敢教兒誦,看處常須浴手開。
久矣世間無健筆,相期力斡萬鈞回。

Simplified

旧识姜邦杰於亡友韩无咎许近屡寄诗来且以无

故人玉骨已生苔,邂逅逢君亦乐哉。
湖寺系舟无梦去,京尘驰骑有诗来。
醉中不敢教儿诵,看处常须浴手开。
久矣世间无健笔,相期力斡万钧回。

Pronunciation

jiù shí jiāng bāng jié yū wáng yǒu hán wú jiù xǔ jìn lǚ jì shī lái qiě yǐ wú

gù rén yù gǔ yǐ shēng tái , xiè hòu féng jūn yì lè zāi 。
hú sì xì zhōu wú mèng qù , jīng chén chí qí yǒu shī lái 。
zuì zhōng bù gǎn jiào ér sòng , kàn chǔ cháng xū yù shǒu kāi 。
jiǔ yǐ shì jiān wú jiàn bǐ , xiāng qī lì wò wàn jūn huí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.