Traditional

早入皇城贈王留守仆射

津橋殘月曉沈沈,風露淒清禁署深。
城柳宮槐謾搖落,悲愁不到貴人心。

Simplified

早入皇城赠王留守仆射

津桥残月晓沈沈,风露凄清禁署深。
城柳宫槐谩摇落,悲愁不到贵人心。

Pronunciation

zǎo rù huáng chéng zèng wáng liú shǒu pū shè

jīn qiáo cán yuè xiǎo shěn shěn , fēng lù qī qīng jīn shǔ shēn 。
chéng liǔ gōng huái mán yáo luò , bēi chóu bù dào guì rén xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.