Traditional

早興

晨光出照屋梁明,初打開門鼓一聲。
犬上階眠知地濕,鳥臨窗語報天晴。
半銷宿酒頭仍重,新脫冬衣體乍輕。
睡覺心空思想盡,近來鄉夢不多成。

Simplified

早兴

晨光出照屋梁明,初打开门鼓一声。
犬上阶眠知地湿,鸟临窗语报天晴。
半销宿酒头仍重,新脱冬衣体乍轻。
睡觉心空思想尽,近来乡梦不多成。

Pronunciation

zǎo xīng

chén guāng chū zhào wū liáng míng , chū dǎ kāi mén gǔ yī shēng 。
quǎn shàng jiē mián zhī dì shī , niǎo lín chuāng yǔ bào tiān qíng 。
bàn xiāo sù jiǔ tóu réng zhòng , xīn tuō dōng yī tǐ zhà qīng 。
shuì jué xīn kōng sī xiǎng jìn , jìn lái xiāng mèng bù duō chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.