Traditional

早發中嚴寺別契上人

蒼蒼松桂陰,殘月半西岑。
素壁寒燈暗,紅爐夜火深。
廚開山鼠散,鐘盡嶺猿吟。
行役方如此,逢師懶話心。

Simplified

早发中严寺别契上人

苍苍松桂阴,残月半西岑。
素壁寒灯暗,红炉夜火深。
厨开山鼠散,钟尽岭猿吟。
行役方如此,逢师懒话心。

Pronunciation

zǎo fā zhōng yán sì bié qì shàng rén

cāng cāng sōng guì yīn , cán yuè bàn xī cén 。
sù bì hán dēng àn , hóng lú yè huǒ shēn 。
chú kāi shān shǔ sàn , zhōng jìn lǐng yuán yín 。
xíng yì fāng rú cǐ , féng shī lǎn huà xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.