Traditional

早發赴洞庭舟中作

閶門曙色欲蒼蒼,星月高低宿水光。
棹舉影搖燈燭動,舟移聲拽管弦長。
漸看海樹紅生日,遙看包山白帶霜。
出郭已行十五裏,唯銷一曲慢霓裳。

Simplified

早发赴洞庭舟中作

阊门曙色欲苍苍,星月高低宿水光。
棹举影摇灯烛动,舟移声拽管弦长。
渐看海树红生日,遥看包山白带霜。
出郭已行十五里,唯销一曲慢霓裳。

Pronunciation

zǎo fā fù dòng tíng zhōu zhōng zuò

chāng mén shǔ sè yù cāng cāng , xīng yuè gāo dī sù shuǐ guāng 。
zhào jǔ yǐng yáo dēng zhú dòng , zhōu yí shēng zhuài guǎn xián cháng 。
jiàn kàn hǎi shù hóng shēng rì , yáo kàn bāo shān bái dài shuāng 。
chū guō yǐ xíng shí wǔ lǐ , wéi xiāo yī qū màn ní cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.