Traditional

早夏曉興贈夢得

窗明簾薄透朝光,臥整巾簪起下床。
背壁燈殘經宿焰,開箱衣帶隔年香。
無情亦任他春去,不醉爭銷得晝長?
一部清商一壺酒,與君明日暖新堂。

Simplified

早夏晓兴赠梦得

窗明帘薄透朝光,卧整巾簪起下床。
背壁灯残经宿焰,开箱衣带隔年香。
无情亦任他春去,不醉争销得昼长?
一部清商一壶酒,与君明日暖新堂。

Pronunciation

zǎo xià xiǎo xīng zèng mèng dé

chuāng míng lián báo tòu zhāo guāng , wò zhěng jīn zān qǐ xià chuáng 。
bèi bì dēng cán jīng sù yàn , kāi xiāng yī dài gé nián xiāng 。
wú qíng yì rèn tā chūn qù , bù zuì zhēng xiāo dé zhòu cháng ?
yī bù qīng shāng yī hú jiǔ , yǔ jūn míng rì nuǎn xīn táng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.