Traditional

早夏閑興

簟冷乍逞新氣味,扇涼重敘舊恩情。

Simplified

早夏闲兴

簟冷乍逞新气味,扇凉重叙旧恩情。

Pronunciation

zǎo xià xián xīng

diàn lěng zhà chěng xīn qì wèi , shàn liáng zhòng xù jiù ēn qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.