Traditional

早寒

黃葉聚墻角,青苔圍柱根。
被經霜後薄,鏡遇雨來昏。
半卷寒檐幕,斜開暖閣門。
迎冬兼送老,隻仰酒盈尊。

Simplified

早寒

黄叶聚墙角,青苔围柱根。
被经霜后薄,镜遇雨来昏。
半卷寒檐幕,斜开暖阁门。
迎冬兼送老,只仰酒盈尊。

Pronunciation

zǎo hán

huáng yè jù qiáng jiǎo , qīng tái wéi zhù gēn 。
bèi jīng shuāng hòu báo , jìng yù yǔ lái hūn 。
bàn juàn hán yán mù , xié kāi nuǎn gé mén 。
yíng dōng jiān sòng lǎo , zhī yǎng jiǔ yíng zūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.