Traditional

早春即事

眼重朝眠足,頭輕宿酒醒。
陽光滿前戶,雪水半中庭。
物變隨天氣,春生逐地形。
北檐梅晚白,東岸柳先青。
蔥壟抽羊角,松巢墮鶴翎。
老來詩更拙,吟罷少人聽。

Simplified

早春即事

眼重朝眠足,头轻宿酒醒。
阳光满前户,雪水半中庭。
物变随天气,春生逐地形。
北檐梅晚白,东岸柳先青。
葱垄抽羊角,松巢堕鹤翎。
老来诗更拙,吟罢少人听。

Pronunciation

zǎo chūn jí shì

yǎn zhòng zhāo mián zú , tóu qīng sù jiǔ xǐng 。
yáng guāng mǎn qián hù , xuě shuǐ bàn zhōng tíng 。
wù biàn suí tiān qì , chūn shēng zhú dì xíng 。
běi yán méi wǎn bái , dōng àn liǔ xiān qīng 。
cōng lǒng chōu yáng jiǎo , sōng cháo duò hè líng 。
lǎo lái shī gēng zhuō , yín bà shǎo rén tīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.