Traditional

早春憶微之

昏昏老與病相和,感物思君嘆復歌。
聲早雞先知夜短,色濃柳最占春多。
沙頭雨染斑斑草,水面風驅瑟瑟波。
可道眼前光景惡,其如難見故人何。

Simplified

早春忆微之

昏昏老与病相和,感物思君叹复歌。
声早鸡先知夜短,色浓柳最占春多。
沙头雨染斑斑草,水面风驱瑟瑟波。
可道眼前光景恶,其如难见故人何。

Pronounciation

zǎo chūn yì wēi zhī

hūn hūn lǎo yǔ bìng xiāng hé , gǎn wù sī jūn tàn fù gē 。
shēng zǎo jī xiān zhī yè duǎn , sè nóng liǔ zuì zhān chūn duō 。
shā tóu yǔ rǎn bān bān cǎo , shuǐ miàn fēng qū sè sè bō 。
kě dào yǎn qián guāng jǐng è , qí rú nán jiàn gù rén hé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.