Traditional

早春思歸有唱竹枝歌者坐中下淚

渺渺春生楚水波,楚人齊唱竹枝歌。
與君皆是思歸客,拭淚看花奈老何。

Simplified

早春思归有唱竹枝歌者坐中下泪

渺渺春生楚水波,楚人齐唱竹枝歌。
与君皆是思归客,拭泪看花奈老何。

Pronunciation

zǎo chūn sī guī yǒu chàng zhú zhī gē zhě zuò zhōng xià lèi

miǎo miǎo chūn shēng chǔ shuǐ bō , chǔ rén qí chàng zhú zhī gē 。
yǔ jūn jiē shì sī guī kè , shì lèi kàn huā nài lǎo hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.