Traditional

早春獨登天宮閣

天宮日暖閣門開,獨上迎春飲一杯。
無限遊人遙怪我,緣何最老最先來?

Simplified

早春独登天宫阁

天宫日暖阁门开,独上迎春饮一杯。
无限游人遥怪我,缘何最老最先来?

Pronunciation

zǎo chūn dú dēng tiān gōng gé

tiān gōng rì nuǎn gé mén kāi , dú shàng yíng chūn yǐn yī bēi 。
wú xiàn yóu rén yáo guài wǒ , yuán hé zuì lǎo zuì xiān lái ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.