Traditional

早春閑行

鶯早乍啼猶冷落,花寒欲發尚遲疑。

Simplified

早春闲行

莺早乍啼犹冷落,花寒欲发尚迟疑。

Pronunciation

zǎo chūn xián xíng

yīng zǎo zhà tí yóu lěng luò , huā hán yù fā shàng chí yí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.