Traditional

早春題少室東巖

三十六峰晴,雪銷嵐翠生。
月留三夜宿,春引四山行。
遠草初含色,寒禽未變聲。
東巖最高石,唯我有題名。

Simplified

早春题少室东岩

三十六峰晴,雪销岚翠生。
月留三夜宿,春引四山行。
远草初含色,寒禽未变声。
东岩最高石,唯我有题名。

Pronunciation

zǎo chūn tí shǎo shì dōng yán

sān shí liù fēng qíng , xuě xiāo lán cuì shēng 。
yuè liú sān yè sù , chūn yǐn sì shān xíng 。
yuǎn cǎo chū hán sè , hán qín wèi biàn shēng 。
dōng yán zuì gāo shí , wéi wǒ yǒu tí míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.