Traditional

早春

微雨夜來歇,江南春色回。
本驚時不住,還恐老相催。
人好千場醉,花無百日開。
豈堪滄海畔,為客十年來。

Simplified

早春

微雨夜来歇,江南春色回。
本惊时不住,还恐老相催。
人好千场醉,花无百日开。
岂堪沧海畔,为客十年来。

Pronunciation

zǎo chūn

wēi yǔ yè lái xiē , jiāng nán chūn sè huí 。
běn jīng shí bù zhù , huán kǒng lǎo xiāng cuī 。
rén hǎo qiān cháng zuì , huā wú bǎi rì kāi 。
qǐ kān cāng hǎi pàn , wéi kè shí nián lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.