Traditional

早梳頭

夜沐早梳頭,窗明秋鏡曉。
颯然握中發,一沐知一少。
年事漸磋跎,世緣方繳繞。
不學空門法,老病何由了?
未得無生心,白頭亦為夭。

Simplified

早梳头

夜沐早梳头,窗明秋镜晓。
飒然握中发,一沐知一少。
年事渐磋跎,世缘方缴绕。
不学空门法,老病何由了?
未得无生心,白头亦为夭。

Pronunciation

zǎo shū tóu

yè mù zǎo shū tóu , chuāng míng qiū jìng xiǎo 。
sà rán wò zhōng fā , yī mù zhī yī shǎo 。
nián shì jiàn cuō tuó , shì yuán fāng jiǎo rào 。
bù xué kōng mén fǎ , lǎo bìng hé yóu liǎo ?
wèi dé wú shēng xīn , bái tóu yì wéi yāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.