Traditional

早熱

畏景又加旱,火雲殊未收。
籬喧饑有雀,池涸渴無鷗。
岸幘頭仍痛,褰裳汗亦流。
若為當此日,遷客向炎州。
[時楊,李二相各貶潮,韶。
]

Simplified

早热

畏景又加旱,火云殊未收。
篱喧饥有雀,池涸渴无鸥。
岸帻头仍痛,褰裳汗亦流。
若为当此日,迁客向炎州。
[时杨,李二相各贬潮,韶。
]

Pronunciation

zǎo rè

wèi jǐng yòu jiā hàn , huǒ yún shū wèi shōu 。
lí xuān jī yǒu què , chí hé kě wú ōu 。
àn zé tóu réng tòng , qiān cháng hàn yì liú 。
ruò wéi dāng cǐ rì , qiān kè xiàng yán zhōu 。
[ shí yáng , lǐ èr xiāng gè biǎn cháo , sháo 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.