Traditional

早祭風伯,因懷李十一舍人

遠郡雖褊陋,時祀奉朝經。
夙興祭風伯,天氣曉冥冥。
導騎與從吏,引我出東垌。
水霧重如雨,山火高於星。
忽憶早朝日,與君趨紫庭。
步登龍尾道,卻望終南青。
一別身向老,所思心未寧。
至今想在耳,玉音尚玲玲。

Simplified

早祭风伯,因怀李十一舍人

远郡虽褊陋,时祀奉朝经。
夙兴祭风伯,天气晓冥冥。
导骑与从吏,引我出东垌。
水雾重如雨,山火高于星。
忽忆早朝日,与君趋紫庭。
步登龙尾道,却望终南青。
一别身向老,所思心未宁。
至今想在耳,玉音尚玲玲。

Pronunciation

zǎo jì fēng bó , yīn huái lǐ shí yī shè rén

yuǎn jùn suī biǎn lòu , shí sì fèng zhāo jīng 。
sù xīng jì fēng bó , tiān qì xiǎo míng míng 。
dǎo qí yǔ cóng lì , yǐn wǒ chū dōng dòng 。
shuǐ wù zhòng rú yǔ , shān huǒ gāo yú xīng 。
hū yì zǎo zhāo rì , yǔ jūn qū zǐ tíng 。
bù dēng lóng wěi dào , què wàng zhōng nán qīng 。
yī bié shēn xiàng lǎo , suǒ sī xīn wèi níng 。
zhì jīn xiǎng zài ěr , yù yīn shàng líng líng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.