Traditional

早秋晚望兼呈韋侍禦

九派繞孤城,城高生遠思。
人煙半在船,野水多於地。
穿霞日腳直,驅雁風頭利。
去國來幾時,江上秋三至。
夫君亦淪落,此地同飄寄。
憫默向隅心,摧頹觸籠翅。
且謀眼前計,莫問胸中事。
潯陽酒甚濃,相勸時時醉。

Simplified

早秋晚望兼呈韦侍御

九派绕孤城,城高生远思。
人烟半在船,野水多于地。
穿霞日脚直,驱雁风头利。
去国来几时,江上秋三至。
夫君亦沦落,此地同飘寄。
悯默向隅心,摧颓触笼翅。
且谋眼前计,莫问胸中事。
浔阳酒甚浓,相劝时时醉。

Pronunciation

zǎo qiū wǎn wàng jiān chéng wéi shì yù

jiǔ pài rào gū chéng , chéng gāo shēng yuǎn sī 。
rén yān bàn zài chuán , yě shuǐ duō yú dì 。
chuān xiá rì jiǎo zhí , qū yàn fēng tóu lì 。
qù guó lái jī shí , jiāng shàng qiū sān zhì 。
fū jūn yì lún luò , cǐ dì tóng piāo jì 。
mǐn mò xiàng yú xīn , cuī tuí chù lóng chì 。
qiě móu yǎn qián jì , mò wèn xiōng zhōng shì 。
xún yáng jiǔ shèn nóng , xiāng quàn shí shí zuì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.