Traditional

早秋曲江感懷

離離暑雲散,裊裊涼風起。
池上秋又來,荷花半成子。
朱顏易銷歇,白日無窮已。
人壽不如山,年光急於水。
青蕪與紅蓼,歲歲秋相似。
去歲此悲秋,今秋復來此。

Simplified

早秋曲江感怀

离离暑云散,袅袅凉风起。
池上秋又来,荷花半成子。
朱颜易销歇,白日无穷已。
人寿不如山,年光急于水。
青芜与红蓼,岁岁秋相似。
去岁此悲秋,今秋复来此。

Pronunciation

zǎo qiū qū jiāng gǎn huái

lí lí shǔ yún sàn , niǎo niǎo liáng fēng qǐ 。
chí shàng qiū yòu lái , hé huā bàn chéng zǐ 。
zhū yán yì xiāo xiē , bái rì wú qióng yǐ 。
rén shòu bù rú shān , nián guāng jí yú shuǐ 。
qīng wú yǔ hóng liǎo , suì suì qiū xiāng sì 。
qù suì cǐ bēi qiū , jīn qiū fù lái cǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.