Traditional

早秋獨夜

井梧涼葉動,鄰杵秋聲發。
獨向檐下眠,覺來半床月。

Simplified

早秋独夜

井梧凉叶动,邻杵秋声发。
独向檐下眠,觉来半床月。

Pronunciation

zǎo qiū dú yè

jǐng wú liáng yè dòng , lín chǔ qiū shēng fā 。
dú xiàng yán xià mián , jué lái bàn chuáng yuè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.