Traditional

早秋登天宮寺閣贈諸客

天宮閣上醉蕭辰,絲管閑聽酒慢巡。
為向涼風清景道,今朝屬我兩三人。

Simplified

早秋登天宫寺阁赠诸客

天宫阁上醉萧辰,丝管闲听酒慢巡。
为向凉风清景道,今朝属我两三人。

Pronunciation

zǎo qiū dēng tiān gōng sì gé zèng zhū kè

tiān gōng gé shàng zuì xiāo chén , sī guǎn xián tīng jiǔ màn xún 。
wéi xiàng liáng fēng qīng jǐng dào , jīn zhāo shǔ wǒ liǎng sān rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.