Traditional

早行

寒漏參差斷,晨雞次第鳴。
匆匆半枕夢,草草一杯羹。
澤國多逢雨,閑人不計程。
雲間出寸塔,迎我有余情。

Simplified

早行

寒漏参差断,晨鸡次第鸣。
匆匆半枕梦,草草一杯羹。
泽国多逢雨,闲人不计程。
云间出寸塔,迎我有余情。

Pronunciation

zǎo xíng

hán lòu cān chà duàn , chén jī cì dì míng 。
cōng cōng bàn zhěn mèng , cǎo cǎo yī bēi gēng 。
zé guó duō féng yǔ , xián rén bù jì chéng 。
yún jiān chū cùn tǎ , yíng wǒ yǒu yú qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.