Traditional

早行

江路迢迢馬首東,臨川一夢又成空。
日高未泫晨霜白,風勁先消卯酒紅。
山市人經饑饉後,孤生身老道途中。
著身穩處君知否,射的峰前臥釣篷。

Simplified

早行

江路迢迢马首东,临川一梦又成空。
日高未泫晨霜白,风劲先消卯酒红。
山市人经饥馑後,孤生身老道途中。
著身稳处君知否,射的峰前卧钓篷。

Pronunciation

zǎo xíng

jiāng lù tiáo tiáo mǎ shǒu dōng , lín chuān yī mèng yòu chéng kōng 。
rì gāo wèi xuàn chén shuāng bái , fēng jìn xiān xiāo mǎo jiǔ hóng 。
shān shì rén jīng jī jǐn hòu , gū shēng shēn lǎo dào tú zhōng 。
zhù shēn wěn chǔ jūn zhī fǒu , shè dí fēng qián wò diào péng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.