Traditional

早送舉人入試

夙駕送舉人,東方猶未明。
自謂出太早,已有車馬行。
騎火高低影,街鼓參差聲。
可憐早朝者,相看意氣生。
日出塵埃飛,群動互營營。
營營各何求,無非利與名。
而我常晏起,虛住常安城。
春深官又滿,日有歸山情。

Simplified

早送举人入试

夙驾送举人,东方犹未明。
自谓出太早,已有车马行。
骑火高低影,街鼓参差声。
可怜早朝者,相看意气生。
日出尘埃飞,群动互营营。
营营各何求,无非利与名。
而我常晏起,虚住常安城。
春深官又满,日有归山情。

Pronunciation

zǎo sòng jǔ rén rù shì

sù jià sòng jǔ rén , dōng fāng yóu wèi míng 。
zì wèi chū tài zǎo , yǐ yǒu chē mǎ xíng 。
qí huǒ gāo dī yǐng , jiē gǔ cān chà shēng 。
kě lián zǎo zhāo zhě , xiāng kàn yì qì shēng 。
rì chū chén āi fēi , qún dòng hù yíng yíng 。
yíng yíng gè hé qiú , wú fēi lì yǔ míng 。
ér wǒ cháng yàn qǐ , xū zhù cháng ān chéng 。
chūn shēn guān yòu mǎn , rì yǒu guī shān qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.