Traditional

早飲醉中除河南尹敕到

雪擁衡門水滿池,溫爐卯後暖寒時。
綠醅新酎嘗初醉,黃紙除書到不知。
厚俸自來誠添濫,老身欲起尚遲疑。
應須了卻丘中計,女嫁男婚三逕資。

Simplified

早饮醉中除河南尹敕到

雪拥衡门水满池,温炉卯后暖寒时。
绿醅新酎尝初醉,黄纸除书到不知。
厚俸自来诚添滥,老身欲起尚迟疑。
应须了却丘中计,女嫁男婚三迳资。

Pronunciation

zǎo yǐn zuì zhōng chú hé nán yǐn chì dào

xuě yōng héng mén shuǐ mǎn chí , wēn lú mǎo hòu nuǎn hán shí 。
lǜ pēi xīn zhòu cháng chū zuì , huáng zhǐ chú shū dào bù zhī 。
hòu fèng zì lái chéng tiān làn , lǎo shēn yù qǐ shàng chí yí 。
yīng xū liǎo què qiū zhōng jì , nǚ jià nán hūn sān jìng zī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.