Traditional

時平後送範倫歸安州

昨聞戰罷圖麟閣,破虜收兵卷戎幕。
滄海初看漢月明,紫微已見胡星落。
憶昔扁舟此南渡,荊棘煙塵滿歸路。
與君攜手姑蘇臺,望鄉一日登幾回。
白雲飛鳥去寂寞,吳山楚岫空崔嵬。
事往時平還舊丘,青青春草近家愁。
洛陽舉目今誰在,潁水無情應自流。
吳苑西人去欲稀,留連一日空知非。
江潭歲盡愁不盡,鴻雁春歸身未歸。
萬裏遙懸帝鄉憶,五年空帶風塵色。
卻到長安逢故人,不道姓名應不識。

Simplified

时平后送范伦归安州

昨闻战罢图麟阁,破虏收兵卷戎幕。
沧海初看汉月明,紫微已见胡星落。
忆昔扁舟此南渡,荆棘烟尘满归路。
与君携手姑苏台,望乡一日登几回。
白云飞鸟去寂寞,吴山楚岫空崔嵬。
事往时平还旧丘,青青春草近家愁。
洛阳举目今谁在,颍水无情应自流。
吴苑西人去欲稀,留连一日空知非。
江潭岁尽愁不尽,鸿雁春归身未归。
万里遥悬帝乡忆,五年空带风尘色。
却到长安逢故人,不道姓名应不识。

Pronunciation

shí píng hòu sòng fàn lún guī ān zhōu

zuó wén zhàn bà tú lín gé , pò lǔ shōu bīng juàn róng mù 。
cāng hǎi chū kàn hàn yuè míng , zǐ wēi yǐ jiàn hú xīng luò 。
yì xī biǎn zhōu cǐ nán dù , jīng jí yān chén mǎn guī lù 。
yǔ jūn xié shǒu gū sū tái , wàng xiāng yī rì dēng jī huí 。
bái yún fēi niǎo qù jì mò , wú shān chǔ xiù kōng cuī wéi 。
shì wǎng shí píng huán jiù qiū , qīng qīng chūn cǎo jìn jiā chóu 。
luò yáng jǔ mù jīn shuí zài , yǐng shuǐ wú qíng yīng zì liú 。
wú yuàn xī rén qù yù xī , liú lián yī rì kōng zhī fēi 。
jiāng tán suì jìn chóu bù jìn , hóng yàn chūn guī shēn wèi guī 。
wàn lǐ yáo xuán dì xiāng yì , wǔ nián kōng dài fēng chén sè 。
què dào cháng ān féng gù rén , bù dào xìng míng yīng bù shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.