Traditional

時熱少見客因詠所懷

冠櫛心多懶,逢迎興漸微。
況當時熱甚,幸遇客來稀。
濕灑池邊地,涼開竹下扉。
露床青篾簟,風架白蕉衣。
院靜留僧宿,樓空放妓歸。
衰殘強歡宴,此事久知非。

Simplified

时热少见客因咏所怀

冠栉心多懒,逢迎兴渐微。
况当时热甚,幸遇客来稀。
湿洒池边地,凉开竹下扉。
露床青篾簟,风架白蕉衣。
院静留僧宿,楼空放妓归。
衰残强欢宴,此事久知非。

Pronunciation

shí rè shǎo jiàn kè yīn yǒng suǒ huái

guān zhì xīn duō lǎn , féng yíng xīng jiàn wēi 。
kuàng dāng shí rè shèn , xìng yù kè lái xī 。
shī sǎ chí biān dì , liáng kāi zhú xià fēi 。
lù chuáng qīng miè diàn , fēng jià bái jiāo yī 。
yuàn jìng liú sēng sù , lóu kōng fàng jì guī 。
shuāi cán qiáng huān yàn , cǐ shì jiǔ zhī fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.