Traditional

昆明春-思王澤之廣被也

昆明春,昆明春,春池岸古春流新。
影浸南山青滉漾,波沈西日紅奫淪。
往年因旱池枯竭,龜尾曳塗魚喣沫。
詔開八水註恩波,千介萬鱗同日活。
今來凈綠水照天,遊魚鱍鱍蓮田田。
洲香杜若抽心短,沙暖鴛鴦鋪翅眠。
動植飛沈皆遂性,皇澤如春無不被。
漁者仍豐網罟資,貧人久獲菇蒲利。
詔以昆明近帝城,官家不得收其征。
菇蒲無租魚無稅,近水之人感君惠。
感君惠,獨何人,吾聞率土皆王民,遠民何疏近何親。
願推此惠及天下,無遠無近同欣欣。
吳興山中罷榷茗,鄱陽坑裏休封銀。
天涯地角無禁利,熙熙同似昆明春。

Simplified

昆明春-思王泽之广被也

昆明春,昆明春,春池岸古春流新。
影浸南山青滉漾,波沉西日红奫沦。
往年因旱池枯竭,龟尾曳涂鱼喣沫。
诏开八水注恩波,千介万鳞同日活。
今来净绿水照天,游鱼鱍鱍莲田田。
洲香杜若抽心短,沙暖鸳鸯铺翅眠。
动植飞沉皆遂性,皇泽如春无不被。
渔者仍丰网罟资,贫人久获菰蒲利。
诏以昆明近帝城,官家不得收其征。
菰蒲无租鱼无税,近水之人感君惠。
感君惠,独何人,吾闻率土皆王民,远民何疏近何亲。
愿推此惠及天下,无远无近同欣欣。
吴兴山中罢榷茗,鄱阳坑里休封银。
天涯地角无禁利,熙熙同似昆明春。

Pronunciation

kūn míng chūn í sī wáng zé zhī guǎng bèi yě

kūn míng chūn , kūn míng chūn , chūn chí àn gǔ chūn liú xīn 。
yǐng jìn nán shān qīng huàng yàng , bō chén xī rì hóng yūn lún 。
wǎng nián yīn hàn chí kū jié , guī wěi yè tú yú xǔ mò 。
zhào kāi bā shuǐ zhù ēn bō , qiān jiè wàn lín tóng rì huó 。
jīn lái jìng lǜ shuǐ zhào tiān , yóu yú bō bō lián tián tián 。
zhōu xiāng dù ruò chōu xīn duǎn , shā nuǎn yuān yāng pū chì mián 。
dòng zhí fēi chén jiē suì xìng , huáng zé rú chūn wú bù bèi 。
yú zhě réng fēng wǎng gǔ zī , pín rén jiǔ huò gū pú lì 。
zhào yǐ kūn míng jìn dì chéng , guān jiā bù dé shōu qí zhēng 。
gū pú wú zū yú wú shuì , jìn shuǐ zhī rén gǎn jūn huì 。
gǎn jūn huì , dú hé rén , wú wén shuài tǔ jiē wáng mín , yuǎn mín hé shū jìn hé qīn 。
yuàn tuī cǐ huì jí tiān xià , wú yuǎn wú jìn tóng xīn xīn 。
wú xīng shān zhōng bà què míng , pó yáng kēng lǐ xiū fēng yín 。
tiān yá dì jiǎo wú jīn lì , xī xī tóng sì kūn míng chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.