Traditional

明日復作一首自解

霜寒衣絮薄,日暮爨煙微。
冀北馬空老,遼東鶴幸歸。
飄零舊交少,衰疾壯心違。
每顧兒童笑,吾貧未解圍。

Simplified

明日复作一首自解

霜寒衣絮薄,日暮爨烟微。
冀北马空老,辽东鹤幸归。
飘零旧交少,衰疾壮心违。
每顾儿童笑,吾贫未解围。

Pronunciation

míng rì fù zuò yī shǒu zì jiě

shuāng hán yī xù báo , rì mù cuàn yān wēi 。
jì běi mǎ kōng lǎo , liáo dōng hè xìng guī 。
piāo líng jiù jiāo shǎo , shuāi jí zhuàng xīn wéi 。
měi gù ér tóng xiào , wú pín wèi jiě wéi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.