Traditional

明皇祀圜丘樂章·太和

六成既闋,三薦雲終。
神心具醉,聖敬愈崇。
受釐皇邸,回蹕帷宮。
穰穰之福,永永無窮。

Simplified

明皇祀圜丘乐章·太和

六成既阕,三荐云终。
神心具醉,圣敬愈崇。
受釐皇邸,回跸帷宫。
穰穰之福,永永无穷。

Pronunciation

míng huáng sì huán qiū lè zhāng · tài hé

liù chéng jì què , sān jiàn yún zhōng 。
shén xīn jù zuì , shèng jìng yù chóng 。
shòu lí huáng dǐ , huí bì wéi gōng 。
ráng ráng zhī fú , yǒng yǒng wú qióng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.