Traditional

明皇祀圜丘樂章·肅和

止奏潛聆,登儀宿囀。
太玉躬奉,參鐘首奠。
簠簋聿升,犧牲遞薦。
昭事颙若,存存以伣。

Simplified

明皇祀圜丘乐章·肃和

止奏潜聆,登仪宿啭。
太玉躬奉,参钟首奠。
簠簋聿升,牺牲递荐。
昭事颙若,存存以伣。

Pronunciation

míng huáng sì huán qiū lè zhāng · sù hé

zhǐ zòu qián líng , dēng yí sù zhuàn 。
tài yù gōng fèng , cān zhōng shǒu diàn 。
fǔ guǐ yù shēng , xī shēng dì jiàn 。
zhāo shì yóng ruò , cún cún yǐ qiàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.