Traditional

春從天上來

識破榮枯。
萬事俱忘,宴處村墟。
蓋世功名,掀天富貴,不免被物馳驅。
嘆南柯夢裏,斷送了,多少賢愚。
這田房廬。
算人人有分,誰肯歸歟。
獨余灑然脫穎,任運止逍遙,自在無拘。
蓑笠間堆,琴書高掛,活計冷淡瀟疏。
向松間石上,吟風月,雲水情攄。
伴清虛。
枕煙霞高臥,真樂無

Simplified

春从天上来

识破荣枯。
万事俱忘,宴处村墟。
盖世功名,掀天富贵,不免被物驰驱。
叹南柯梦里,断送了,多少贤愚。
这田房庐。
算人人有分,谁肯归欤。
独余洒然脱颖,任运止逍遥,自在无拘。
蓑笠间堆,琴书高挂,活计冷淡潇疏。
向松间石上,吟风月,云水情摅。
伴清虚。
枕烟霞高卧,真乐无

Pronunciation

chūn cóng tiān shàng lái

shí pò róng kū 。
wàn shì jù wàng , yàn chǔ cūn xū 。
gài shì gōng míng , xiān tiān fù guì , bù miǎn bèi wù chí qū 。
tàn nán kē mèng lǐ , duàn sòng liǎo , duō shǎo xián yú 。
zhè tián fáng lú 。
suàn rén rén yǒu fēn , shuí kěn guī yú 。
dú yú sǎ rán tuō yǐng , rèn yùn zhǐ xiāo yáo , zì zài wú jū 。
suō lì jiān duī , qín shū gāo guà , huó jì lěng dàn xiāo shū 。
xiàng sōng jiān shí shàng , yín fēng yuè , yún shuǐ qíng shū 。
bàn qīng xū 。
zhěn yān xiá gāo wò , zhēn lè wú

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.