Traditional

春從天上來

樂道安貧。
嘆自古英雄,林下無人。
滿堂金玉,謂授兒孫。
畢竟與屬親。
問當初無物,被貪愛,引入迷津。
早抽身。
向槐安宮內,剛恁勞神。
朝菌蟪蛄短景,又豈信壺中,別有長春。
暫遊萬裏,少別千年,歸去跨鳳驂麟。
念浮生一瞬,幾度見,滄浪揚塵。
莫因循。
彼空華揚艷,輕喪天真

Simplified

春从天上来

乐道安贫。
叹自古英雄,林下无人。
满堂金玉,谓授儿孙。
毕竟与属亲。
问当初无物,被贪爱,引入迷津。
早抽身。
向槐安宫内,刚恁劳神。
朝菌蟪蛄短景,又岂信壶中,别有长春。
暂游万里,少别千年,归去跨凤骖麟。
念浮生一瞬,几度见,沧浪扬尘。
莫因循。
彼空华扬艳,轻丧天真

Pronunciation

chūn cóng tiān shàng lái

lè dào ān pín 。
tàn zì gǔ yīng xióng , lín xià wú rén 。
mǎn táng jīn yù , wèi shòu ér sūn 。
bì jìng yǔ shǔ qīn 。
wèn dāng chū wú wù , bèi tān ài , yǐn rù mí jīn 。
zǎo chōu shēn 。
xiàng huái ān gōng nèi , gāng nèn láo shén 。
zhāo jūn huì gū duǎn jǐng , yòu qǐ xìn hú zhōng , bié yǒu cháng chūn 。
zàn yóu wàn lǐ , shǎo bié qiān nián , guī qù kuà fèng cān lín 。
niàn fú shēng yī shùn , jī dù jiàn , cāng làng yáng chén 。
mò yīn xún 。
bǐ kōng huá yáng yàn , qīng sāng tiān zhēn

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.