Traditional

春從天上來

日月高奔。
這奧妙機,塵世難聞。
太一壺中,清江谷口,芝草發蘭薰。
看金蓮佳景,吐慶雲,開顯生門。
道惟尊。
更資成萬化,覆載乾坤。
如何四時受用,要綿綿默默,固帶深根。
逆順陰陽,窮通今古,應變無有如禪。
此希夷至理,超名相,頓了天真。
到頭人。
向華胥相會,同賞陽春。

Simplified

春从天上来

日月高奔。
这奥妙机,尘世难闻。
太一壶中,清江谷口,芝草发兰薰。
看金莲佳景,吐庆云,开显生门。
道惟尊。
更资成万化,覆载乾坤。
如何四时受用,要绵绵默默,固带深根。
逆顺阴阳,穷通今古,应变无有如禅。
此希夷至理,超名相,顿了天真。
到头人。
向华胥相会,同赏阳春。

Pronunciation

chūn cóng tiān shàng lái

rì yuè gāo bēn 。
zhè ào miào jī , chén shì nán wén 。
tài yī hú zhōng , qīng jiāng gǔ kǒu , zhī cǎo fā lán xūn 。
kàn jīn lián jiā jǐng , tǔ qìng yún , kāi xiǎn shēng mén 。
dào wéi zūn 。
gēng zī chéng wàn huà , fù zài qián kūn 。
rú hé sì shí shòu yòng , yào mián mián mò mò , gù dài shēn gēn 。
nì shùn yīn yáng , qióng tōng jīn gǔ , yīng biàn wú yǒu rú chán 。
cǐ xī yí zhì lǐ , chāo míng xiāng , dùn liǎo tiān zhēn 。
dào tóu rén 。
xiàng huá xū xiāng huì , tóng shǎng yáng chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.