Traditional

春夜宿直

三月十四夜,西垣東北廊。
碧梧葉重疊,紅藥樹低昂。
月砌漏幽影,風簾飄暗香。
禁中無宿客,誰伴紫微郎?

Simplified

春夜宿直

三月十四夜,西垣东北廊。
碧梧叶重叠,红药树低昂。
月砌漏幽影,风帘飘暗香。
禁中无宿客,谁伴紫微郎?

Pronunciation

chūn yè sù zhí

sān yuè shí sì yè , xī yuán dōng běi láng 。
bì wú yè zhòng dié , hóng yào shù dī áng 。
yuè qì lòu yōu yǐng , fēng lián piāo àn xiāng 。
jīn zhōng wú sù kè , shuí bàn zǐ wēi láng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.