Traditional

春夜讀書

枉是儒冠遇太平,窮人那許共功名。
枯腸不飽三升稷,皓首猶親二尺檠。
萬世已為當去客,愛書更付未來生。
夜闌撫幾愁無奈,起視離離鬥柄傾。

Simplified

春夜读书

枉是儒冠遇太平,穷人那许共功名。
枯肠不饱三升稷,皓首犹亲二尺檠。
万世已为当去客,爱书更付未来生。
夜阑抚几愁无奈,起视离离斗柄倾。

Pronunciation

chūn yè dú shū

wǎng shì rú guān yù tài píng , qióng rén nà xǔ gòng gōng míng 。
kū cháng bù bǎo sān shēng jì , hào shǒu yóu qīn èr chǐ qíng 。
wàn shì yǐ wéi dāng qù kè , ài shū gēng fù wèi lái shēng 。
yè lán fǔ jī chóu wú nài , qǐ shì lí lí dǒu bǐng qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.