Traditional

春寒

今朝春氣寒,自問何所欲。
蘇暖薤白酒,乳和地黃粥。
豈惟厭饞口,亦可調病腹。
助酌有枯魚,佐餐兼旨蓄。
省躬念前哲,醉飽多慚忸。
君不聞靖節先生樽長空,廣文先生飯不足。

Simplified

春寒

今朝春气寒,自问何所欲。
苏暖薤白酒,乳和地黄粥。
岂惟厌馋口,亦可调病腹。
助酌有枯鱼,佐餐兼旨蓄。
省躬念前哲,醉饱多惭忸。
君不闻靖节先生樽长空,广文先生饭不足。

Pronunciation

chūn hán

jīn zhāo chūn qì hán , zì wèn hé suǒ yù 。
sū nuǎn xiè bái jiǔ , rǔ hé dì huáng zhōu 。
qǐ wéi yàn chán kǒu , yì kě diào bìng fù 。
zhù zhuó yǒu kū yú , zuǒ cān jiān zhǐ xù 。
shěng gōng niàn qián zhé , zuì bǎo duō cán niǔ 。
jūn bù wén jìng jié xiān shēng zūn cháng kōng , guǎng wén xiān shēng fàn bù zú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.