Traditional

春寒

故歲無多雪,新春乃爾寒。
柴車歸裏社,茅舍老江幹。
客熟沽醨啜,孫癡索飯摶。
更憐菘芥長,殊勝仰園官。

Simplified

春寒

故岁无多雪,新春乃尔寒。
柴车归里社,茅舍老江干。
客熟沽醨啜,孙痴索饭抟。
更怜菘芥长,殊胜仰园官。

Pronunciation

chūn hán

gù suì wú duō xuě , xīn chūn nǎi ěr hán 。
chái chē guī lǐ shè , máo shè lǎo jiāng gān 。
kè shú gū lí chuò , sūn chī suǒ fàn tuán 。
gēng lián sōng jiè cháng , shū shèng yǎng yuán guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.