Traditional

春寢

何處春暄來,微和生血氣。
氣薰肌骨暢,東窗一昏睡。
是時正月晦,假日無公事。
爛熳不能休,自午將及未。
緬思少健日,甘寢常自恣。
一從衰疾來,枕上無此味。

Simplified

春寝

何处春暄来,微和生血气。
气薰肌骨畅,东窗一昏睡。
是时正月晦,假日无公事。
烂熳不能休,自午将及未。
缅思少健日,甘寝常自恣。
一从衰疾来,枕上无此味。

Pronunciation

chūn qǐn

hé chǔ chūn xuān lái , wēi hé shēng xuè qì 。
qì xūn jī gǔ chàng , dōng chuāng yī hūn shuì 。
shì shí zhèng yuè huì , jiǎ rì wú gōng shì 。
làn màn bù néng xiū , zì wǔ jiāng jí wèi 。
miǎn sī shǎo jiàn rì , gān qǐn cháng zì zī 。
yī cóng shuāi jí lái , zhěn shàng wú cǐ wèi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.