Traditional

春盡日天津橋醉吟偶呈李尹侍郎

宿雨洗天津,無泥未有塵。
初晴迎早夏,落照送殘春。
興發詩隨口,狂來酒寄身。
水邊行嵬峨,橋上立逡巡。
疏傅心情老,吳公政化新。
三川徒有主,風景屬閑人。

Simplified

春尽日天津桥醉吟偶呈李尹侍郎

宿雨洗天津,无泥未有尘。
初晴迎早夏,落照送残春。
兴发诗随口,狂来酒寄身。
水边行嵬峨,桥上立逡巡。
疏傅心情老,吴公政化新。
三川徒有主,风景属闲人。

Pronunciation

chūn jìn rì tiān jīn qiáo zuì yín ǒu chéng lǐ yǐn shì láng

sù yǔ xǐ tiān jīn , wú ní wèi yǒu chén 。
chū qíng yíng zǎo xià , luò zhào sòng cán chūn 。
xīng fā shī suí kǒu , kuáng lái jiǔ jì shēn 。
shuǐ biān xíng wéi é , qiáo shàng lì qūn xún 。
shū fù xīn qíng lǎo , wú gōng zhèng huà xīn 。
sān chuān tú yǒu zhǔ , fēng jǐng shǔ xián rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.