Traditional

春憶二林寺舊遊因寄朗滿晦三上人

一別東林三度春,每春常似憶情親。
頭陀會裏為逋客,供俸班中作老臣。
清凈久辭香火伴,塵勞難索幻泡身。
最慚僧社題橋處,十八人名空一人。

Simplified

春忆二林寺旧游因寄朗满晦三上人

一别东林三度春,每春常似忆情亲。
头陀会里为逋客,供俸班中作老臣。
清净久辞香火伴,尘劳难索幻泡身。
最惭僧社题桥处,十八人名空一人。

Pronunciation

chūn yì èr lín sì jiù yóu yīn jì lǎng mǎn huì sān shàng rén

yī bié dōng lín sān dù chūn , měi chūn cháng sì yì qíng qīn 。
tóu tuó huì lǐ wéi bū kè , gōng fèng bān zhōng zuò lǎo chén 。
qīng jìng jiǔ cí xiāng huǒ bàn , chén láo nán suǒ huàn pào shēn 。
zuì cán sēng shè tí qiáo chǔ , shí bā rén míng kōng yī rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.