Traditional

春懷

園鶯啼已倦,樹樹隕香紅。
不是春相背,當由己自翁。

Simplified

春怀

园莺啼已倦,树树陨香红。
不是春相背,当由己自翁。

Pronunciation

chūn huái

yuán yīng tí yǐ juàn , shù shù yǔn xiāng hóng 。
bù shì chūn xiāng bèi , dāng yóu jǐ zì wēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.