Traditional

春思

鶯啼燕語報新年,馬邑龍堆路幾千。
家住秦城鄰漢苑,心隨明月到胡天。
機中錦字論長恨,樓上花枝笑獨眠。
為問元戎竇車騎,何時反旆勒燕然。

Simplified

春思

莺啼燕语报新年,马邑龙堆路几千。
家住秦城邻汉苑,心随明月到胡天。
机中锦字论长恨,楼上花枝笑独眠。
为问元戎窦车骑,何时反旆勒燕然。

Pronunciation

chūn sī

yīng tí yàn yǔ bào xīn nián , mǎ yì lóng duī lù jī qiān 。
jiā zhù qín chéng lín hàn yuàn , xīn suí míng yuè dào hú tiān 。
jī zhōng jǐn zì lùn cháng hèn , lóu shàng huā zhī xiào dú mián 。
wéi wèn yuán róng dòu chē qí , hé shí fǎn pèi lè yàn rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.