Traditional

春日偶作

縱橫桃李枝,淡蕩春風吹。
美人歌白苧,萬恨在蛾眉。

Simplified

春日偶作

纵横桃李枝,淡荡春风吹。
美人歌白苎,万恨在蛾眉。

Pronunciation

chūn rì ǒu zuò

zòng héng táo lǐ zhī , dàn dàng chūn fēng chuī 。
měi rén gē bái zhù , wàn hèn zài é méi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.